Naciśnij enter aby rozpocząć wyszukiwanie

Klauzula informacyjna RODO

1. Regulamin ochrony prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu http://enovelo.pl (dalej „Serwis”).

2. Administratorem Danych Osobowych użytkowników Serwisu jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów (zwana dalej „Administratorem”).

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej: „RODO”, z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1000) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. DZ.U. z 2017 r.. poz. 1219).

4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu, jest dla Administratora priorytetowa. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez Administratora dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych na podstawie uprzednio uzyskanej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) RODO. W przypadku udzielenia przez użytkownika Serwisu zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowych, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

7. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane użytkownika serwisu w celu marketingowym lub w celu otrzymywania materiałów handlowych, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

8. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych użytkownika, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu. Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, Administrator będzie przetwarzać do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane przetwarzane z uwagi na uzasadniony interes, Administrator będzie przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu. Natomiast dane przetwarzane przez Administrator na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator będzie przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez tę osobę udzielonej zgody. Skorzystanie przez użytkownika z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem danych osobowych na wyraźne żądanie tej osoby.

9. Zgodnie z art. 15 RODO, użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Użytkownicy maja prawo  żądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez Administratora (prawo do bycia zapomnianym).

10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

11. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez Administratora sprzedawane ani użyczane.

12. Zgodnie z RODO przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez Administratora powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

14. Administrator ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

15. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Regulamin ochrony prywatności dotyczy jedynie Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.

16. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

17. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

18. Wszelkie zmiany Regulaminu ochrony prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed wejściem w życie zmian.

20. Niniejszy Regulamin ochrony prywatności obowiązuje od 19 października 2020 r.

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij

Play
×